A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Байковецька громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Положення

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        рішенням сесії

                                                                                Байковецкої сільської ради

                                                                               24.03.2016 № 99

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

БАЙКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1   Відділ Державної реєстрації Байковецької сільської ради (далі Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Байковецької сільської ради та реалізовує повноваження Міністерства юстиції України в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівта державної реєстрації актів цивільного стану.

2    Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Байковецькій сільській раді, підпорядкований її виконавчому комітету та голові Байковецької сільської ради.

3     Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Байковецької сільської ради та цим Положенням.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ВІДДІЛУ.

2.1   Відділ не є юридичною особою.

2.2 Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Граничну чисельність працівників Відділу визначає Байковецька сільська рада за поданням голови. Кошторис та штатний розпис відділу затверджується у встановленому порядку.

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1Метою відділу є реалізація державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та державної реєстрації актів цивільного стану в межах повноважень і способом, передбачених законодавством України, нормативно-правовими актами та даним Положенням.

3.2  Основним завданням Відділу є:

- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-  державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства;

-   забезпечення повної, своєчасної і правильної державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до вимог законодавства, забезпечення у межах визначеної компетенції реалізації громадянами особистих і майнових прав, збереження архівного фонду органів державної реєстрації актів цивільного стану, ведення з дотриманням вимог чинного законодавства Державного реєстру актів цивільного стану громадян, видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.  

3.3 Відділ при виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчим комітетом Байковецької сільської ради та його структурними підрозділами, іншими органами місцевого самоврядування, районними державними адміністраціями, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1     Відділ у встановленому порядку:

4.1.1  Забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону;

4.1.2   Забезпечує надання інформації про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження відповідно до закону;

4.1.3   Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно;

4.1.4   Забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

4.1.5 Проводять державну реєстрацію прав та забезпечує передачу реєстраційних справ у паперовій формі Тернопільській районній державній адміністрації;

4.1.6 Забезпечує ведення та зберігання облікових справ, які сформовані Відділом під час проведення державної реєстрації прав;

4.1.7  Забезпечує прийом документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

4.1.8 Забезпечує державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства;

4.1.9 Забезпечує надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань відповідно до законодавства;

4.1.10 Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань;

4.1.11 Забезпечує передачу реєстраційних справ щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

4.1.12Проводить державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, шлюбу та про кожний факт державної реєстрації акта цивільного стану видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану. 

4.1.13  При прийнятті заяви про державну реєстрацію шлюбу на бажання наречених видає направлення на медичне обстеження.

4.1.14 Забезпечує належні облік та зберігання, а також витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану з дотриманням вимог законодавства.

 4.1.15 Видає  первинні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, довідки з у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 4.1.16 Подає до Тернопільського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також звіти про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

4.1.17 Вносить пропозиції голові Байковецької сільської ради щодо удосконалення роботи суб’єкта державної реєстрації прав;

4.1.18 Проводить аналіз та опрацювання інформації з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та державної реєстрації актів цивільного стану;

4.1.19 Готує проекти рішень Байковецької сільської ради з питань віднесених до компетенції Відділу;

4.1.20 Сприяє висвітленню в засобах масової інформації матеріалів щодо стану державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та державної реєстрації актів цивільного стану;

4.1.21 Інформує Байковецьку сільську раду та голову Байковецької сільської ради про стан виконання Відділом завдань з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців а також державної реєстрації актів цивільного стану;

4.1.22 Представляє у встановленому порядку інтереси Відділу в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

4.1.23 Розглядає звернення громадян та запити установ і організацій, а також запити на отримання публічної інформації з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.1.24 Здійснення інших покладених на Відділ повноважень згідно з чинним законодавством.

4.2. Відділ має право:

4.2.1   Одержувати безкоштовно в установленому законом порядку:

- від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для державної реєстрації прав;

- від акредитованих суб’єктів та/або Центрів надання адміністративних послуг інформацію, оригінали документів, інші матеріали, необхідні для виконання функцій;

4.2.2 Під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовувати відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

4.2.3Інформувати голову Байковецької сільської ради у разі покладання на Відділ роботи, що не відноситься до його завдань та функцій, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи виконавчого комітетуБайковецької сільської ради чи їх посадові особи не надають документи та інші матеріали, необхідні для виконання Відділом покладених на нього завдань та функцій;

4.2.4 Ініціювати залучення спеціалістів інших структурних підрозділівБайковецької сільської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, інших підприємств, установ та організацій, а також об’єднань громадян, представників інститутів громадянського суспільства (за відповідним погодженням) з питань, що пов’язані з виконанням Відділом покладених на нього завдань та функцій;

4.2.5  Брати участь у засіданнях виконавчого комітету Байковецької сільської ради, нарадах, комісіях, робочих групах з питань, віднесених до компетенції Відділу.

5. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

5.1 Структура відділу затверджується рішенням Байковецької сільської ради за поданням голови.

5.2Права, обов’язки і відповідальність працівників Відділу визначені у положенні про Відділ та посадових інструкціях, які затверджуються начальником Відділу.

6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється головою Байковецької сільської ради згідно із законодавством про державну службу.

6.2. Начальник відділу:

6.2.1. Очолює Відділ державної реєстрації, здійснює керівництво його діяльністю;

6.2.2 Організовує роботу Відділу;

6.2.3  Розподіляє обов'язки між працівниками Відділу тазатверджує посадові інструкції працівників відділу;

6.2.4. Вносить голові Байковецької  сільської ради пропозиції щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу.

6.2.5Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової та виконавської дисципліни;

6.2.6Готує пропозиції та забезпечує їх виконання;

6.2.7 Діє за довіреністю від імені Байковецької сільської ради, представляє її інтереси у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами;

6.2.8Забезпечує виконання працівниками Відділу вимог чинного законодавства України;

6.2.9 Веде особистий прийом громадян;

6.2.10 Організовує та контролює ведення діловодства у Відділі.

6.2.11 Забезпечує співпрацю з органом ведення Державного реєстру виборців та подання до нього відомостей, передбачених Законом України "Про Державний реєстр виборців";

6.2.12 Здійснює повноваження державного реєстратора речових прав на нерухоме майно;

6.2.13 Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюєтьсярішенням Байковецької сільської ради за поданням голови відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь