A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Байковецька громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Регламент ради

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням сесії сільської ради

22.02.2017 № 286

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

БАЙКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

РОЗДІЛ І. Загальні положення

Стаття 1. Порядок діяльності сільської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Закон), «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами і цим Регламентом.

Стаття 2. Регламент сільської ради є нормативним актом, який передбачає порядок скликання сесії ради, підготовку і розгляд нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії.

Стаття 3. Засідання сільської ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 5. Сільська рада може утворювати тимчасові контрольні комісії.

РОЗДІЛ II. Сесія ради

Стаття 6. Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 7.  Сесії сільської ради скликаються сільським головою.

Стаття 8. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

Стаття 9. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем сільської ради. У цих випадках сесія скликається:

1)  якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені Законом;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених  ч.7 ст. 46 Законом.

Стаття 10. Сесія ради може скликається для розгляду електронної петиції, що набрала  необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

Стаття 11. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій  ст.46 Закону  у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у частині сьомій 46 статті Закону, сесія може бути скликана депутатами сільської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Стаття 12. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не  пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Мотивовані пропозиції про скликання сесії сільської ради, підписані ініціаторами, надаються голові сільської ради із зазначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується.

Стаття 13. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 14. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Стаття 15. Протоколи сесій сільської ради, прийняті нею рішення підписуються сільським головою, у разі відсутності сільського голови — відповідно секретарем сільської ради, а у випадку, передбаченому частинами сьомою та восьмою ст.  46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. 

 Стаття 16. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

РОЗДІЛ III. Порядок денний сесії

 Стаття 17. Пропозиції та проектом рішення щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подаються секретареві за 20 днів до сесії:

-                     проекти рішення завізовані розробниками та відділом юридичної та кадрової роботи;

-         електронний варіант проекту рішення;

Проекти рішень висвітлюються на офіційному сайті сільської ради.

Стаття 18. Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше зазначеного строку, або під час чергової сесії, вносяться на розгляд сільської ради після обговорення та підготовки висновку про доцільність їх включення до порядку денного сесії відповідною постійною комісією.

Стаття 19. Питання затвердженого порядку денного сесії сільської ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, відкладатися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради.

Стаття 20. Рішення про розгляд питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності, зміну, виключення чи відхилення їх розгляду приймаються більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості присутніх на сесії депутатів.

РОЗДІЛ IV. Проведення засідання сесії ради

Стаття 21. Сесію сільської ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених частиною шостою ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - секретар ради. У випадку, передбаченому частиною восьмою вказаної статті сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради — один з депутатів цієї ради.

Стаття 22. Головуючий на пленарному засіданні ради:

- відкриває та веде засідання, оголошує перерви (після кожних двох годин роботи до 15 хвилин) та закриває засідання сільської ради;

- вносить на обговорення проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів внесення питань, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

- оголошує список осіб, які записані до виступу;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідачеві;

- створює рівні можливості депутатам, для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання Регламенту сільської ради всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні та інші повідомлення;

- забезпечує порядок в залі засідання ради;

- здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Стаття 23. Для організації пленарного засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою.

Стаття 24. Секретар ради організує ведення протоколу, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надходять на адресу сесії, співпрацює з засобами масової інформації.

Стаття 25. При необхідності на сесію сільської ради або засідання постійних комісій запрошуються представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення і радіо, а також інші особи.

Запрошені повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

Стаття 26. Пленарні засідання сільської ради проводяться у сесійній залі державною мовою. При необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради.

РОЗДІЛ V. Прийняття рішень

 Стаття 27. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення сільської ради приймаються на засіданні після їх обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом. Рішення сільської ради може прийматися без обговорювання на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому. У період між сесіями голова ради шляхом видання розпорядження вирішує усі питання, віднесені Законом до відання ради, за винятком тих, які повинні вирішуватися виключно на пленарному засіданні.

Стаття 28. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

Таємне голосування проводиться у таких випадках:

- при обранні на посаду та звільненні з посади секретаря ради;

- при достроковому припиненні повноважень сільського голови.

Стаття 29. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або відведеному для таємного голосування місці. Депутат, який був присутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше, або доручити проголосувати за себе іншому депутату.

Для проведення голосування і визначення його результатів сесія ради обирає з числа депутатів шляхом голосування лічильну комісію.

Лічильна комісія обирає зі свого складу секретаря. Рішенням лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Стаття 30. В окремих випадках може бути прийнято рішення про проведення поіменного голосування за допомогою подачі іменних бюлетенів. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-якого з депутатів, підтриманою не менш, як однією третиною присутніх на засіданні депутатів. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.

Стаття 31. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинність з дня їх оприлюднення на офіційному сайті сільської ради або в інший спосіб, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Рішення сільської ради у п'ятиденний строк може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Стаття 32. Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 33. Акти ради, її органів та посадових осіб з мотивів їхньої відповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 34. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

РОЗДІЛ VI. Порядок надання слова

Стаття 35. Час, який надається для доповіді, визначається сільською радою на прохання доповідача.

Для співдоповіді надається до 20 хвилин, а для заключного слова до  10 хвилин.

Виступаючим у дебатах надається до 7 хвилин.

Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій і довідок, внесення поправок надається до 3 хвилин. На вимогу депутатів цей термін може бути збільшений або зменшений шляхом голосування.

Стаття 36. Запис на виступ проводиться після оголошення головуючим питання, яке внесено на обговорення. Головуючий може визначити черговість виступаючих.

Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики.

Стаття 37. Якщо виступ доповідача повторює те, що вже виголошували інші доповідачі під час обговорення питання, що розглядається, і головуючий на засіданні вважає, що сільська рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до доповідача з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 38. Сільська рада може визначати загальний час обговорення питання або час запитань і відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Стаття 39. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутату з дотриманням черговості, встановленої на підставі їх заяв про надання слова, або за погодженням сільською радою може визначити іншу черговість виступаючих.

Стаття 40. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити чи задоволений він відповіддю.

РОЗДІЛ VII. Порядок голосування пропозицій

Стаття 41. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує голосування з обговореного питання.

Стаття 42. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

Стаття 43. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання.

Стаття 44. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформований нечітко, або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений сільською радою текст.

Стаття 45. У разі коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, сільська рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

Стаття 46. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена узгоджувальною депутатською комісією, у разі її утворення, вона ставиться на голосування першою.

Стаття 47. Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватись, при цьому називається їх ініціатор.

Стаття 48. Перед кожним голосуванням головуючий формує зміст питання, що буде ставитись на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

Рішення  ради приймається більшістю депутатів від загального складу сільської ради на пленарному засіданні після обговорення, крім інших випадків, передбачених чинним законодавством або цим регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати.

Стаття 49. Після оголошення головуючим голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. У разі порушення процедури голосування, негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Стаття 50. Слово для виступів з мотивів голосування надається усним зверненням депутата і після пропозиції, якщо зазначене право на виступ не було використано до голосування і депутат має намір внести незгоду з прийняттям рішення.

Стаття 51. Якщо до проекту рішення, що вноситься для голосування не надійшло жодної пропозиції чи поправки, він голосується в цілому. Якщо до нього надійшла поправка, то спочатку проводиться голосування по кожній з них, а потім ставиться на голосування проект рішення з прийнятими до нього поправками в цілому.

РОЗДІЛ VIII. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

Стаття 52. На засіданнях сільської ради доповідач не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити доповідача про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

Стаття 53. Якщо головуючий звертається до доповідача, останній повинен негайно припинити свій виступ, у противному разі головуючий може припинити свій виступ.

Стаття 54. Якщо доповідач перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова.

Стаття 55. Під час засідання сільської ради депутати не повинні заважати доповідачам і слухачам діями які перешкоджають викладенню або затримці виступу.

Стаття 56. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання сільської ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження, головуючий за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату покинути залу до кінця засідання.

РОЗДІЛ IX. Протокол засідання

Стаття 57. Засідання сільської ради протоколюється. Ведення протоколу засідань сільської ради здійснюється секретарем сільської ради. Протокол засідань сільської ради підписує головуючий на засіданні. У протоколі засідання ради зазначаються: дата проведення засідання, кількість депутатів присутніх на засіданні, запрошені на сесію, питання порядку денного внесені на розгляд, прізвища головуючого і виступаючих, всі внесені на голосування питання, повні результати голосування і прийняті рішення.

Якщо сесія сільської ради триває кілька днів, протоколи засідання складаються на кожен день окремо.

До протоколу додатково включаються:

-  дані про поіменну реєстрацію присутніх на сесії депутатів;

-  список запрошених на сесію;

-  доповіді співдоповіді;

-  список депутатів, які брали участь в обговоренні порядку денного.

 

РОЗДІЛ X. Депутат сільської ради

Стаття 58. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 59. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

Стаття 60. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 61. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 62. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 63. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території.

Стаття 64. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

Стаття 65. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

Стаття 66. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у сільській раді та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття 67. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами.

 

РОЗДІЛ XI. Депутатські запити, депутатські запитання та звернення

Стаття 68. Депутатський запит - це заявлена попередньо, або на пленарному засіданні ради вимога депутата вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належить до відання ради, до сільського голови, секретаря ради, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території ради, незалежно від форм власності.

Стаття 69. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій чи усній формі на пленарному засіданні ради чи у міжсесійний період і передається сільській раді.

Якщо депутатський запит заявлено на пленарному засіданні, він підлягає включенню до порядку денного, по ньому може проводитись обговорення і прийматись рішення, направлення запиту до відповідних органів та посадових осіб.

Стаття 70. Термін розгляду депутатського запиту складає 15 днів, якщо іншого терміну не встановлено сільською радою.

Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, то орган  або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це голову сільської ради та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

Стаття 71. Відповідь на запит надсилається депутату, який його вніс, за підписом посадової особи органу, до якого направлено запит, а у разі якщо під час пленарного засідання депутат отримав вичерпну інформацію щодо свого запиту, за бажанням, від письмової відповіді депутат може відмовитися.

Стаття 72. Відповіді на депутатські запити розглядаються на пленарному засіданні і по них приймаються відповідні рішення.

Стаття 73. Депутатське запитання, звернення - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

Депутатське запитання, звернення надсилається депутатом сільської ради до відповідних органів і посадових осіб безпосередньо.

Стаття 74. Якщо розгляд запитання, звернення з об'єктивних причин не може бути проведено, то посадова особа, до якої направлено запитання, повинна офіційно повідомити про це депутата з викладенням мотивів продовження термінів розгляду.

Депутат сільської ради може брати участь у розгляді порушених у зверненні питань.

РОЗДІЛ XII. Постійні комісії ради

Стаття 75. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Стаття 76.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

За рішенням ради про обрання постійних комісій голосування може проводитись в цілому по складу комісії, або кожній кандидатурі окремо, або в іншому прядку.

Протягом строку повноважень рада має право утворювати нові постійні комісії, вносити до складу комісії зміни. Депутат може обиратись до складу комісії та брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу. Чисельність комісії формується у приблизно рівній кількості.

Стаття 77. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова, секретар сільської ради.

Стаття 78. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання життєдіяльності сільської ради та  територіальної громади, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 79. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 80. Постійні комісії за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради,  підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської ради.

Стаття 81. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи.

Стаття 82. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 83. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 84. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Стаття 85. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 86. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови,  секретаря сільської  ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 87.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 88. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 89. Сільська рада створює постійні комісії:

1. з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту, соціального захисту населення;

2. з питань  прав людини, законності, депутатської діяльності і етики;

3. з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту та сфери послуг;

4. з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку;

5. з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

РОЗДІЛ XIIІ. Тимчасові контрольні комісії.

Стаття 90. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, що створюються для контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, про персональний склад і її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однією третини депутатів від загального складу ради. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Стаття 91.  Організація роботи тимчасової контрольної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадинами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. Протокол засідань комісії  підписує голова і секретар комісії. Всі інші питання організації своєї роботи комісія вирішує самостійно. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводиться, як правило, закриті.

 

Стаття 92. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

РОЗДІЛ XIII. Повноваження сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

 Стаття 93. Реалізація повноважень сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності покладається на постійну комісію сільської ради з  питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Стаття 94. Планування діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи сільської ради у порядку, встановленому  Законом  України  «Про місцеве  самоврядування в Україні» та цим Регламентом, з урахуванням вимог ч.3, 4 ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики   у сфері господарської діяльності».

 Стаття 95. У разі внесення на розгляд сесії сільської ради проекту регуляторного акта  без  аналізу  регуляторного  впливу  постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

Стаття 96.  Кожен проект  регуляторного  акта,  що внесений на розгляд до сільської ради,  подається  до постійної комісії сільської ради для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного  акта вимогам      ст. 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики   у сфері господарської діяльності».

     Постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного  впливу  внесеного  проекту  регуляторного акта,  який  разом  з  цим  проектом  та підписаним  аналізом  регуляторного  впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій  щодо  удосконалення  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого органу).

 Порядок та строки підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів встановлюються цим Регламентом.

  На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта  при  його  внесенні  на розгляд сесії сільської ради,  а також експертного висновку щодо регуляторного  впливу  цього  проекту та пропозицій уповноваженого органу  постійна  комісія  сільської ради готує свої висновки про відповідність  проекту  регуляторного  акта  вимогам ст. 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики   у сфері господарської діяльності».  У  випадках, визначених ч.2 ст.33 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», такі висновки готуються  на підставі експертного висновку  щодо  регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу.

Висновки постійної комісії сільської ради готуються на підставі аналізу регуляторного впливу,  яким проект регуляторного акта супроводжувався  при  його  внесенні,  лише  у  разі,   якщо експертний  висновок  щодо регуляторного  впливу  не  був наданий постійній комісії протягом строку, встановленого для  його  підготовки.  Це  правило не застосовується у випадках, передбачених ч.2 ст.33 Закону України «Про засади державної регуляторної політики   у сфері господарської діяльності».

 При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова постійної комісії сільської ради доповідає висновки  цієї  постійної  комісії  про   відповідність проекту  регуляторного акта вимогам ст.4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики   у сфері господарської діяльності», а також  пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

Стаття 97. Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проектів регуляторних актів, прийняття яких належить до компетенції виконкому сільської ради,  а також  сільського голови,  проводиться  до внесення цих проектів на розгляд засідання відповідного виконавчого органу  ради  або  до  внесення  їх  на затвердження сільському голові.

     За рішенням сільської ради або постійної комісії сільської ради:

- оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії відповідної ради;

- можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які  оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії сільської ради.

     У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням сільської ради або її постійної комісії функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії сільської ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи її постійної комісії.

    Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії сільської ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються  фізичними  та юридичними особами,  їх об'єднаннями розробникові цього проекту та постійній комісії сільської ради.

Стаття 98. Регуляторний акт не може бути прийнятий або  схвалений уповноваженим  на  це  органом  чи  посадовою   особою   місцевого самоврядування, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі  виявлення  будь-якої з цих обставин орган чи посадова особа  місцевого самоврядування має право вжити передбачених   законодавством  заходів для припинення виявлених порушень,  у тому числі відповідно   до   закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

Стаття  99.  Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів,  прийнятих сільською радою,  забезпечується  виконавчим комітетом сільської ради.

 Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого сільською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до постійної комісії сільської ради.

Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта,  прийнятого  сільською радою, на підставі  аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна комісія сільської ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

    Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів,  прийнятих сільським головою забезпечується виконавчим комітетом сільської ради.

РОЗДІЛ XIV. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 100. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 101. Рішення про створення тимчасової комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 102. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Стаття 103. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

РОЗДІЛ XV. Сільський голова

Стаття 104. Сільський голова обирається виборцями, громадянами України, мешканцями сільської ради шляхом таємного голосування відповідно до законодавства.

Стаття 105. Сільський голова виконує свої обов'язки до обрання сільського голови нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 106. Сільський голова працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських посадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 107. У своїй діяльності сільський голова є підзвітним раді і може бути звільнений радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу шляхом таємного голосування.

Стаття 108. Питання про звільнення сільського голови ради може бути внесено на розгляд на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 109. Сільський голова:

- вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

- вносить на розгляд ради пропозиції про кількість і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

- забезпечує здійснення у межах законодавства повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

- організує, в межах визначених законодавством, роботу ради та її виконавчого комітету;

- підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

-  вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів влади, апарату ради та її виконавчого комітету;

- здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

- скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на засіданнях ради;

- забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, проектів рішень ради з інших питань, що належать до її відання;

- оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

- призначає на посаду та звільняє з посади керівників виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;

-  скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

- вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

- вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

-  забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

- є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

- представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

- укладає від імені територіальної громади ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

- забезпечує на об’єднаній територіальній громаді додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

-  здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законодавством, якщо вони не віднесені радою до відання її виконавчих органів або не віднесені до виключних повноважень ради;

- видає розпорядження у межах своїх повноважень;

- вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

- організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх обов'язків;

- забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, особистий прийом громадян;

- бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень;

- є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідною радою, а також з питань здійснення повноважень виконавчої влади - відповідним органам виконавчої влади;

- не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами;

- на вимогу не менше половини депутатів відповідної ради зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

РОЗДІЛ XVІ. Секретар сільської ради

Стаття 110. Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови відповідною сільською радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання секретаря сільської ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Стаття 111. Секретар сільської ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради, або голови ради.

Стаття 112. Секретар сільської ради в разі відсутності сільського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, здійснює повноваження голови сільської ради.

Стаття 113. Секретар сільської ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для голови сільської ради.

Секретар сільської ради:

- скликає сесії ради у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, а також питання, які передбачається внести на розгляд ради;

- веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради,

-забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

- забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

- організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд сесії;

- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

- за дорученням сільського голови координує комісії ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

- організує за дорученням ради, відповідно до законодавства, здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- забезпечує зберігання у сільській раді  офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким надано на це право у встановленому законом порядку;

- вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

 Секретар сільської ради                                                                                    Ю.Р.Турчманович

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь