БАЙКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Тернопільська область, Тернопільський район

Положення про сектор

Дата: 08.01.2024 16:23
Кількість переглядів: 80

Фото без опису

Додаток

 

до рішення сесії  сільської ради

від  23.12.2022  №8/32/32

 

(зі змінами від 30.03.2023 №)

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕКТОР

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

І. Загальні положення

1.1. Сектор економічного розвитку та інвестицій (далі сектор) є виконавчим органом Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області. Сектор є  підзвітним і підконтрольним сільській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, сільському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Положення про сектор  затверджується Байковецькою  сільською радою Тернопільського району Тернопільської області.

1.4. Сектор не є юридичною особою. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення сектору здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

1.5. Сектор взаємодіє з усіма відділами та секторами, а також з підприємствами, установами, організаціями  при вирішенні питань, які відносяться до компетенції сектору.

1.6. Працівники сектору є посадовими особами місцевого самоврядування.

1.7. Діяльність сектору  здійснюється на основі  Положення про сектор   в межах посадових обов’язків, які затверджуються відповідно до чинного законодавства.

1.8. Сектор є правонаступником відділу економічного розвитку та інвестицій Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області

ІІ. Основні завдання та функції сектору

2.1.Основними завданнями сектору є забезпечення реалізації на території Байковецької громади:

2.1.1. державної політики економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства;

2.1.2. державної регіональної політики в сфері економіки;

2.1.3. державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

2.1.4. державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

2.1.5. державної зовнішньоекономічної політики.

 

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

   1. Забезпечує виконання державної, регіональної  програм з питань розвитку бізнесу, регуляторної політики.
   2. Розробляє та подає запити, інвестиційні проекти та заявки до міжнародних фондів технічної допомоги, всеукраїнських, державних і регіональних цільових програм.
   3. Готує заявки на отримання грантів, в тому числі і міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів в сфері соціально-економічного розвитку території, підтримка малого та середнього підприємництва;
   4. Вносить пропозиції сільському голові, сесії сільської ради та виконавчому комітету щодо можливостей залучення позабюджетних та інвестиційних коштів на соціально-економічний розвиток сіл Байковецької  територіальної громади.
   5. Готує та бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм місцевого економічного розвитку(МЕР) і соціального розвитку, проектів цільових програм з інших питань та їх реалізації у межах компетенції.
   6. Спільно з іншими виконавчими органами сільської ради забезпечує виконання завдань, визначених програмою або ж планом соціально-економічного розвитку, узагальнює і надає інформацію про хід її виконання.
   7. Готує проекти рішень сільської ради в межах компетенції сектору.
   8. Готує проект рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік.
   9. Аналізує стан і тенденції сплати податкових надходжень до місцевого бюджету.
   10. У межах компетенції сприяє створенню інфраструктури підтримки розвитку підприємництва на території сіл.
   11. Бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів державного бюджету.
   12. Координує організацію громадського бюджету відповідно до Положення про громадський бюджет Байковецької сільської ради. 
   13.  Регулює діяльність з розміщення зовнішньої реклами на території сіл Байковецької сільської ради.
   14. Надає суб’єктам підприємницької діяльності консультаційну, інформаційну та іншу допомогу у межах норм чинного законодавства.
   15. Відповідає в межах своїх повноважень  за наповнення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.
   16. Здійснює підготовку матеріалів з питань, що стосуються міжнародного співробітництва, до засідань робочих груп, делегацій сільської ради, що відряджаються за кордон.
   17.  Сприяє поширенню передового міжнародного досвіду у сфері місцевого самоврядування.
   18. Виконує інші повноваження, покладенні на сектор згідно з чинним законодавством.

2.2.19.  Розглядає звернення споживачів, консультує їх з питань захисту прав споживачів.

2.2.20. Аналізує договори, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів.

2.2.21.  Уразі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища терміново повідомляє про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, інші органи, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції.

2.2.22. У разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції з простроченим строком придатності - тимчасово зупиняє реалізацію продукції до пред'явлення інформації, супровідних документів або припиняє її реалізацію.

2.2.23. Готує подання до органу, який видав дозвіл на провадження відповідного виду діяльності, для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів.

2.2.24. Подає до суду позови щодо захисту прав споживачів.

ІІІ. Права

3.1.Сектор, відповідно до покладених завдань і функцій, має право:

3.1.1. Отримувати в межах повноважень від виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ й організацій документи та інші інформаційні й довідкові матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.2. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівництвом) для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.1.3. Вносити сільському голові та профільному заступнику пропозицій щодо вдосконалення роботи з питань, що належать до компетенції сектору.

 3.1.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції сектору.

3.1.5. Брати участь у пленарних засіданнях сесій сільської ради, засіданнях постійних комісій сільської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених сільською радою, її виконавчими органами, сільським головою.

ІV. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою, у встановленому законодавством порядку.

4.2. На посаду завідувача призначається особа яка має вищу освіту освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра (відповідного професійного спрямування). Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 2 років, вільно володіє державною мовою.

4.3.Завідувач сектору:

4.3.1. Планує роботу сектору та здійснює контроль за виконанням покладених на сектор завдань;

   1. Визначає завдання і розподіляє обов’язки в секторі та контролює їх виконання, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності сектору, підвищення професійного рівня і ділової кваліфікації; розробляє посадові інструкції працівників сектору;
   2. Забезпечує дотримання правил внутрішнього  розпорядку, трудової і виконавської дисципліни, ділового етикету, правил і норм охорони праці;
   3. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції;
   4. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю сектором та несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор функцій та завдань;
   5. Здійснює інші повноваження визначені законодавством.

V. Відповідальність

5.1. Працівники сектору несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне  виконання обов’язків, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями в порядку, визначеному чинним законодавством.

VI. Заключні положення

6.1. Працівники сектору  забезпечується робочими місцями, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної техніки та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань ведення діловодства та організаційної роботи в органах місцевого самоврядування.

VII. Взаємовідносини з іншими підрозділами

7.1. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами, апаратом Байковецької сільської ради та відповідними службами в межах своїх повноважень.

7.2. Співпрацює з ЦНАП з питань, що відносяться до компетенції сектору.

Секретар сільської ради                                      Юлія ТУРЧМАНОВИЧ

 

 

Вик. Тетяна Сидорко

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь